Inloggen


Account aanmaken > Wachtwoord vergeten >

Algemene voorwaarden

  Identiteit van de ondernemer

  Naam ondernemer: Chabrol Wines
  handelend onder de naam/namen: Chabrol Wines B.V

  Vestigings- & bezoekadres:
  Haarlemmerstraat 7
  1013 EH Amsterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)20 - 622 2781
  Fax: +31 (0)20 - 622 8332

  Bereikbaarheid:
  Maandag tot en met zaterdag: 9.00 - 20.00 uur
  Zondag: 12.00 - 19.00 uur
  E-mailadres: webshop@chabrolwines.com
  KvK-nummer: 33163286


  Btw-identificatienummer: NL005392962B01

  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chabrol Wines zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33163286 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
   
  1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Chabrol Wines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Chabrol Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

  1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

  1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

  Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

  2.1 Alle aanbiedingen van Chabrol Wines zijn vrijblijvend en Chabrol Wines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Chabrol Wines. Chabrol Wines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Chabrol Wines zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u minimaal achttien (18) jaar oud te zijn.

  Artikel 3. Levering

  3.1 Chabrol Wines tracht de bestelling altijd binnen 2-3 werkdagen bij het door u opgegeven adres te bezorgen. De door Chabrol Wines opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  3.2 Orders kunnen geplaatst worden vanaf 1 fles. Binnen de ring van Amsterdam (Klik hier voor een lijst van postcodes welke als 'binnen de ring' beschouwd worden) worden bestellingen vanaf 12 flessen gratis bezorgd. Bij een bestelling van minder dan 12 flessen geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 10,00 per adres.

  Buiten de ring van Amsterdam bedragen de verzendkosten in heel Nederland € 10,00 per adres.

  In heel Nederland is bezorgen gratis bij een bestelling vanaf € 250,00.

  Bestellingen kunnen ook internationaal verzonden worden. Indien u hierin geïnteresseerd bent vragen wij u contact op te nemen via webshop@chabrolwines.com of via 020-6222781 om te informeren naar de mogelijkheden.

  3.3 Chabrol Wines behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

  3.4 Chabrol Wines houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

  Artikel 4. Tarieven en betalingen

  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  4.2 Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels Ideal of creditcard.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Chabrol Wines verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

  Artikel 6. Ontvangst en retournering

  6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Chabrol Wines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chabrol Wines de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

  6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Chabrol Wines te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  Artikel 7. Overmacht

  7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chabrol Wines in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Chabrol Wines gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  7.2 Indien Chabrol Wines bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

  Artikel 8. Diversen

  8.1 Chabrol Wines is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  8.2 Chabrol Wines behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

  Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


  Hoe komen de verzendkosten tot stand?

  Binnen de ring van Amsterdam (Hieronder staat een lijst van postcodes die als 'binnen de ring' beschouwd worden) worden bestellingen vanaf 12 flessen gratis bezorgd. Bij een bestelling van minder dan 12 flessen geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 10,00 per adres.

  Buiten de ring van Amsterdam bedragen de verzendkosten in heel Nederland € 10,00 per adres. In heel Nederland is bezorgen gratis bij een bestelling vanaf € 250,00.

  Bestellingen kunnen ook internationaal verzonden worden. Indien u hierin geïnteresseerd bent vragen wij u contact op te nemen via webshop@chabrolwines.com of via 020-6222781 om te informeren naar de mogelijkheden.

  Postcodes 'binnen de ring':
  1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1091, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098